Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?


ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001. ISO 90001:2015 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn ISO 9001-2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một các khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/ cung cấp sản phẩm/ dịch vụ chất lượng thỏa mãn khách hàng một cách ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *